klulik
dostepnosc
o grze
ranking

Regulamin Usługi pobierania gry „KLULIK” na telefony komórkowe

1.       Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki korzystania z usług ("Usługi") polegających na pobieraniu i instalowaniu w telefonach komórkowych aplikacji działających w technologii Java.
 • Organizatorami Usługi są: MobileFormats Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul.Szlak 77 lok 134 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000298886,zwany dalej „Organizatorem Usługi”.
 • Organizator Usługi ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach świadczenia Usług z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 • Osobą korzystającą z Usługi może być każda osoba posiadająca telefon komórkowy wraz z dowolną kartą aktywacyjną polskiego operatora sieci telefonii komórkowej GSM, która wyraziła zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu ("Użytkownik").
 • Warunkiem korzystania z Usługi jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i wyrażenie przez niego bezwarunkowej zgody na treść postanowień Regulaminu.
 • MobileFormats jest dysponentem licencji do gry KLULIK działającej w technologii Java.
2. Pobieranie obiektów
 • Usługa pobierania obiektów jest dostępna dla wszystkich Użytkowników posiadających model telefonu komórkowego wyposażony w technologię Java i WAP, korzystających z telefonów komórkowych w polskich sieciach GSM.
 • Usługa umożliwia zamawianie przez Użytkownika i przesyłanie przez Organizatora na numer telefonu Użytkownika obiektów w technologii Java.
 • Organizator Usługi przesyła Użytkownikowi wiadomość SMS zawierającą zakładkę WAP umożliwiającą pobranie gry.
 • Grę Klulik można zamawiać wysyłając SMS o treści wskazanej w materiałach promocyjnych pod numer 70068. Koszt wysłania wiadomości SMS pod 70068 wynosi 50 groszy (61 groszy z Vat).
 • Opłata wymieniona powyżej stanowi koszt wysłania pojedynczej wiadomości SMS.
 • Koszt użytkowania Obiektów:
  • Gra Klulik jest interaktywną aplikacją umożliwiającą Użytkownikowi prowadzanie gry według ustalonych przez siebie scenariuszy. Dostęp do części elementów zintegrowanych w aplikacjach jest odpłatny i wymaga przesłania SMS Premium Rate na wskazane w Grze numer: 7306 - koszt wysłania wynosi sms 3 zł netto/3,66 zł brutto. Użytkownik jest informowany przed każdym wybraniem płatnego elementu gry o koszcie jego nabycia. Przed przesłaniem SMS na numer Premium Użytkownik jest dodatkowo proszony o potwierdzenie tej czynności. Szczegółowy koszt zamówienia za pośrednictwem SMSa (SMS Premium) jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego, z którego usług korzysta .
 • Opłata, o której mowa w pkt 4, nie obejmuje kosztów połączenia w technologii GPRS (pakietowej transmisji danych) lub kosztów połączenia z usługą WAP. Opłaty te są naliczane zgodnie z taryfą operatora sieci GSM, z którego usług korzysta Użytkownik.
 • Zamówiona gra będzie dostępna do pobrania ze wskazanej strony WAP przez kolejnych 8 godzin od chwili otrzymania wiadomości SMS, o której mowa w pkt 3.

3. Postanowienia końcowe

 • Z Usług można korzystać tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Organizator Usługi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług.
 • Organizator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Użytkownika;
  • problemy w świadczeniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator Usługi przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w świadczeniu Usług związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  • korzystanie z Usług przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatorów Usługi;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatorów Usługi;
  • szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora Usługi lub którym nie był w stanie zapobiec,
  • za niedostarczenie wiadomości SMS w przypadku gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości.
 • Organizator Usługi może zaprzestać świadczenia Usług, jeśli:
  • Usługi wykorzystywane będą do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
  • Usługi wykorzystywane będą niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik, korzystając z Usług, w szczególności nie powinien:
  • naruszać prawa innych Użytkowników do korzystania z Usług;
  • rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym zwłaszcza o treści rasistowskiej, pornograficznej, lub też takich, których nie jest autorem lub nie posiada do nich praw;
  • zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
  • rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
  • korzystać z Usług w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 • Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usług i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach świadczenia Usług.
 • Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania w ramach korzystania z Usług.
 • Reklamacje dotyczące świadczenia Usług należy składać wraz z dokładnym opisem jej przyczyn na adres reklamacje@mobileformats.com - w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 • Reklamacje złożone po terminie określonym w pkt 10 nie będą rozpatrywane przez Organizatorów Usługi.
 • Reklamacje Użytkowników będą rozpatrywane przez Organizatora Usługi w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty otrzymania.
 • Usługi są świadczone przez Organizatorów Usługi do odwołania.
 • Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Usług są dostępne na www.mobileformats.com
 • W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Organizator Usługi zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na www.mobileformats.com
 • Jeżeli kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.
 • W przypadku pozostałych kupujących, nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.mobileformats.com Domniemywa się, że kupujący składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i że akceptuje jego treść.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystanie z Usługi wynikającej z powodu nie posiadania przez Uczestnika w jego telefonie konfiguracji WAP lub posiadania złej konfiguracji WAP.
 • Organizator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez użytkowników, które wynikają z wysłania wiadomości SMS o błędnej treści lub pod zły numer, nie otrzymania wiadomości zwrotnej będącej wynikiem wyłączonego telefonu bądź przebywania użytkownika poza zasięgiem sieci GSM a także dodatkowych opłat naliczanych przez Operatorów GSM.
 • Gra (aplikacja) posiadają następujący porting czyli są dostępne oraz działają na następujących modelach telefonów:
  • LG:
  • 8100; 8110; 8120; 8130; 8138; 8150; 8180; 8210; 8290; 8330; 8360; 8380; CU500; GC900; GD900; GW520; KB770; KC910i Renoir; KE850 Prada; KE990; KF757; KF900; KG800; KM900 Arena; KP500 Cookie; KP570q; KS660; KU990; LG830; LG8800; TU500; U310; U880; U890

  • HTC
  • P3300; P3350; P3400; P3600; Prophet; SPV M3000; SPV M3100; SPV M600; SPV M650; Fuze; P3702; Touch Diamond; Touch Pro; Max 4G; Touch Diamond II; Touch HD; Touch Pro II

  • Huawei

   EMOBILE H11hw; U10; U120; U121; U1215; U526; U528; U550; U5707; V715; V716; Vodafone 710; Vodafone 715; Vodafone 716; C5600; U626; U636; V810

    

    

  • Motorola
  • MOTORAZR VE20; E538; MOTOKRZR K3; MOTOKRZR K3m; MOTORAZR2 V8; MOTORAZR2 V9; MOTORAZR2 V9x; ROKR EM35; MOTO U9; V1100; MOTORAZR V3x; MOTORAZR V3xv; MOTO V3xx; MOTORAZR V3xxv; MOTORAZR maxx V6; W760r; VA76r; MOTO Z6w; MOTO Z9/Z9n; MOTOZINE ZN5

  • Nokia
  • 2220 slide; 2320 classic; 2323 classic; 2330 classic; 2680 slide; 2690; 2700 classic; 2720 fold; 2730 classic; 2855; 2865; 2865i; 3109 classic; 3110 classic; 3120 classic; 3155; 3208 classic; 3250; 3500 classic; 3555; 3600 slide; 3610 fold; 3710 fold; 3720 classic; 5000; 5130 XpressMusic; 5200; 5220 XpressMusic; 5230; 5300; 5310 XpressMusic; 5320 XpressMusic; 5330 Mobile TV Edition; 5330 XpressMusic; 5500; 5500 Sport; 5530 XpressMusic; 5610 XpressMusic; 5630 XpressMusic; 5700 XpressMusic; 5730 XpressMusic; 5800 XpressMusic; 6085; 6086; 6110 Navigator; 6111; 6120 classic; 6124 classic; 6125; 6126; 6131; 6131 NFC; 6133; 6136; 6151; 6155; 6165; 6208 classic; 6210 Navigator; 6212 classic; 6216 classic; 6220 classic; 6233; 6234; 6263; 6265; 6265i; 6267; 6270; 6275; 6275i; 6280; 6282; 6288; 6290; 6300; 6300i; 6301; 6303 classic; 6500 classic; 6500 slide; 6555; 6600 fold; 6600 slide; 6600i Slide; 6650; 6700 classic; 6710 Navigator; 6720 classic; 6730 classic; 6750 mural; 6760 slide; 6790 slide; 6790 Surge; 7020; 7100 Supernova; 7210 Supernova; 7310 Supernova; 7370; 7373; 7390; 7500 Prism; 7510 Supernova; 7610 Supernova; 7900 Prism; 8600 Luna; 8600 Luna; 8800 Arte; 8800 Carbon Arte; 8800 Gold Arte; E50; E51; E52; E55; E60; E61; E61i; E62; E63; E63; E65; E66; E70; E71; E72; E75; E90 Communicator; N70; N71; N72; N73; N75; N76; N77; N78; N79; N80; N81; N82; N85; N86 8MP; N91; N91 8GB; N92; N93; N93i; N95; N95 8GB; N95-3 NAM; N96; N96-3; N97; N97 mini; X3; X6

  • Samsung
  • GT-S3310; GT-S3500; GT-S5230 avila; GT-S5600; GT-S5600; GT-S7220; GT-S7330; GT-S8300 ultratouch; SCH-I770; SCH-I910; SGH-A706; SGH-A867; SGH-D520; SGH-D600; SGH-D600e; SGH-D608; SGH-D800; SGH-D820; SGH-D828; SGH-D830; SGH-D840; SGH-D880; SGH-D900; SGH-D908; SGH-D980; SGH-E500; SGH-E770; SGH-E780; SGH-E788; SGH-E790; SGH-E840; SGH-E860v; SGH-E870; SGH-E898; SGH-E900; SGH-E950; SGH-F330; SGH-F400; SGH-F480; SGH-F490; SGH-F500; SGH-F700; SGH-G400; SGH-G800; SGH-I627; SGH-I7410; SGH-I780; SGH-I900; SGH-I907; SGH-J200; SGH-J400; SGH-J750; SGH-L170; SGH-L700; SGH-L760; SGH-L770; SGH-M7500; SGH-M8800 pixon; SGH-MZ50; SGH-P520; SGH-P520; SGH-P858; SGH-P900; SGH-P930; SGH-P940; SGH-T809; SGH-U100; SGH-U600; SGH-U700; SGH-U800; SGH-U900 Soul; SGH-V820l; SGH-Z130; SGH-Z140; SGH-Z140v; SGH-Z150; SGH-Z170; SGH-Z220; SGH-Z230; SGH-Z240; SGH-Z300; SGH-Z310; SGH-Z360; SGH-Z370; SGH-Z400; SGH-Z500; SGH-Z500v; SGH-Z510; SGH-Z540; SGH-Z550; SGH-Z560; SGH-Z620; SGH-Z630; SGH-Z710; SGH-Z720; SGH-ZM60; SGH-ZV40; SGH-ZV50; SGH-ZX10; ZV10; ZV30

  • Sony Ericsson
  • C510; C510a; C510c; C510I; C702; C702a; C702c; C702I; C901; C901 Greenheart; C901a; C901c; C901I; C902; C902a; C902c; C902I; C903; C903a; C905; C905a; C905c; C905I; D750; D750a; D750c; D750I; F305; F305a; F305c; F305I; F500; F500a; F500c; F500I; G502; G502a; G502c; G502I; G700; G700a; G700c; G700I; G705; G705a; G705c; G705I; G900; G900a; G900c; G900I; K310; K310a; K310c; K310I; K320; K320a; K320c; K320I; K330; K330a; K330c; K330I; K500; K500; K500a; K500a; K500c; K500c; K500I; K500I; K508; K508a; K508c; K508I; K510; K510a; K510c; K510I; K530; K530a; K530c; K530I; K550; K550a; K550c; K550I; K600; K600a; K600c; K600I; K608; K608a; K608c; K608I; K610; K610a; K610c; K610I; K618; K618a; K618c; K618I; K630; K630a; K630c; K630I; K660; K660a; K660c; K660I; K700; K700a; K700c; K700I; K750; K750a; K750c; K750I; K758; K758a; K758c; K758I; K770; K770a; K770c; K770I; K790; K790a; K790c; K790I; K800; K800a; K800c; K800I; K810; K810a; K810c; K810I; K818; K818a; K818c; K818I; K850; K850a; K850c; K850I; K858; K858a; K858c; K858I; Naite; Naitea; R300; R300a; R300c; R300I; R306; R306a; R306c; R306I; S302; S302a; S302c; S302I; S500; S500a; S500c; S500I; S700; S700a; S700c; S700I; S710; S710a; S710c; S710I; T280; T280a; T280c; T280I; T303; T303a; T303c; T303I; T650; T650a; T650c; T650I; T658; T658a; T658c; T658I; T700; T700a; T700c; T700I; T707; T707a; T715; T715a; T715a; T715aa; T715ac; T715aI; T715c; T715I; TM506; TM506a; TM506c; TM506I; V600; V600a; V600c; V600I; V630; V630a; V630c; V630I; V640; V640a; V640c; V640I; V800; V800a; V800c; V800I; W200; W200a; W200c; W200I; W300; W300a; W300c; W300I; W302; W302a; W302c; W302I; W350; W350a; W350c; W350I; W380; W380a; W380c; W380I; W395; W395a; W395c; W395I; W508; W508a; W508c; W508I; W518; W518a; W550; W550a; W550c; W550I; W580; W580a; W580c; W580I; W595; W595a; W595c; W595I; W600; W600a; W600c; W600I; W610; W610a; W610c; W610I; W660; W660a; W660c; W660I; W700; W700a; W700c; W700I; W705; W705a; W705c; W705I; W710; W710a; W710c; W710I; W715; W715a; W715c; W715I; W760; W760a; W760c; W760I; W800; W800a; W800c; W800I; W810; W810a; W810c; W810I; W830; W830a; W830c; W830I; W850; W850a; W850c; W850I; W880; W880a; W880c; W880I; W888; W888a; W888c; W888I; W890; W890a; W890c; W890I; W898; W898a; W898c; W898I; W900; W900a; W900c; W900I; W902; W902a; W902c; W902I; W908; W908a; W908c; W908I; W910; W910a; W910c; W910I; W950; W950a; W950c; W950I; W960; W960a; W960c; W960I; W980; W980a; W980c; W980I; W995; W995a; Xperia X1,; Xperia X2; Yari; Yaria; Z1010; Z1010a; Z1010c; Z1010I; Z250; Z250a; Z250c; Z250I; Z310; Z310a; Z310c; Z310I; Z320; Z320a; Z320c; Z320I; Z500; Z500a; Z500c; Z500I; Z520; Z520a; Z520c; Z520I; Z525; Z525a; Z525c; Z525I; Z530; Z530a; Z530c; Z530I; Z550; Z550a; Z550c; Z550I; Z555; Z555a; Z555c; Z555I; Z558; Z558a; Z558c; Z558I; Z610; Z610a; Z610c; Z610I; Z710; Z710a; Z710c; Z710I; Z750; Z750a; Z750c; Z750I; Z770; Z770a; Z770c; Z770I; Z780; Z780a; Z780c; Z780I; Z800; Z800a; Z800c; Z800I